انتخاب خدمات

کار درمانی

 از مشتقات فیزیوتراپی می باشد که جهت انجام تمرینات فیزیکی و بازتوانی به بیم...

شرح خدمات

فیزیوتراپی

جهت ارتقا عملکرد و تقویت اندام ها مورد استفاده می باشد. سایر شرایط: درم...

شرح خدمات

بینائی سنجی

جهت اندازه گیری دید چشم ها و عملکرد آنها انجام می شود. سایر شرایط: درما...

شرح خدمات

شنوایی سنجی

جهت اندازه گیری فرکانس گوش ها و عملکرد آنها انجام میگردد. سایر شرایط: د...

شرح خدمات

گفتار درمانی

به افرادی که دارای اختلالات گفتاری می باشند کمک می نماید. سایر شرایط: د...

شرح خدمات
© کلیه حقوق این سایت برای درمانیکو محفوظ می باشد.